Privacyverklaring


Om deze Privacyverklaring volgens de regels beknopt en transparant te houden geef ik het puntsgewijs weer.

Identiteit: Iris Bominaar, Hoge Akkers 11, 5554 GA Valkenswaard; KvK 72159189. Voor verdere gegevens en contact verwijs ik je naar onze contactpagina

 

Privacyverklaring deel 1: over de persoonsgegevens die je via het contactformulier deelt:

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking: Alleen uw e-mailadres, voor-, achternaam worden gebruikt voor mogelijke e-mailnieuwsbrieven.

Duur van de opslag: Je gegevens worden voor de wettelijke termijn opgeslagen en je contactgegevens alleen voor de duur van onze relatie. Bij beëindiging van onze relatie zal ik jouw gegevens verwijderen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens: Je kunt ten allen tijden jouw bij ons bekende gegevens opvragen en inzien.

Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Bij schenden van de regels heb je het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens: Je gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt tenzij dit de wet verlangt.

Met welk doel verwerkt Irisbominaar.nl persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
 • Om goederen of diensten te leveren die je hebt afgenomen.
 • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.
 • Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld.
 • Om een account voor je aan te maken nadat je jezelf hebt geregistreerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken.

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies.
 • Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.
 • Wij maskeren een deel van uw ip-adres.
 • Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld.
 • Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Hoe worden uw gegevens beveiligd:

 • Servers en apparaten van mij zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Ik verstuur jouw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Vanzelfsprekend kunnen mijn privacyregels wijzigen. Op deze pagina kun je daarvan de wijzigingen bijhouden. Mocht het zijn dat deze wijzigingen zeer ingrijpend zijn zal ik deze met mijn klanten communiceren.

Versie: November 2018

 

Privacyverklaring deel 2: over de persoonsgegevens die je bij een intakegesprek en verdere behandelingen deelt

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

DOSSIER

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand, en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het geval dat ik, na uw expliciete toestemming, gegevens heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, worden ook deze gegevens door mij in uw dossier opgenomen.

Als uw behandelend therapeut ben ik de enige met toegang tot de gegevens in dit dossier, en ik ben gebonden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist, en worden daarna vernietigd.

VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS IN UW DOSSIER

Een deel van de persoonsgegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. De gegevens uit uw dossier kunnen verder voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar; dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik door een waarnemend therapeut tijdens eventuele afwezigheid van mijzelf; ook dit gebeurt slechts met uw toestemming;
 • voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing, waarbij gezondheids- en behandelgegevens anoniem besproken worden met collega-therapeuten met als doel om van elkaar te leren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota (factuur) die u ontvangt staan onder andere de onderstaande gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.

 1. Uw naam, adres en woonplaats
 2. Uw geboortedatum
 3. De datum en het aantal behandelingen
 4. Een korte omschrijving van de behandeling: 'shiatsu behandeling'
 5. De kosten van het consult
 6. De naam van uw verzekeraar en uw verzekeringsnummer

VERSIE: augustus 2020